3342. Energielandgoed Wells Meer, gemeente Bergen

De gemeente Bergen wil in 2030 energieonafhankelijk te zijn, dat wil zeggen dat de gemeente dan volledig gebruik maakt van duurzame energie en daarmee voorziet in de eigen totale energiebehoefte. Voor de grootschalige energieopwekking die daarvoor nodig is wil de gemeente het Energielandgoed Wells Meer ontwikkelen. Het Energielandgoed moet voorzien in 50% van de energiebehoefte van de gemeente Bergen (een energieproductie van 0,87 Peta Joule per jaar). Daarnaast wil de gemeente dat het landgoed ruimte biedt voor recreatie en dat de energiebronnen benut worden voor educatieve doeleinden. Voordat de gemeenteraad besluit over de structuurvisie zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-08-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-10-2018 Ter inzage legging MER
27-11-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de locatie Wells Meer kansrijk is voor grootschalige energieopwekking vanwege de grootte. De milieuvergelijking van deze locatie met andere zoekgebieden in de gemeente Bergen is echter nog niet compleet. Informatie over leefomgeving (geluidhinder), landschap (invloed van wind- en zonneparken) en natuur (effecten op natuurgebied Maasduinen) ontbreekt nog. De milieueffecten van energiebronnen als aquathermie en geothermie zijn daarbij in het geheel niet onderzocht. Deze informatie kan daardoor geen rol spelen bij de keuze. De Commissie vindt daarom dat het rapport nog niet de milieuonderbouwing biedt om de locatie Wells Meer als zoekgebied aan te wijzen. De Commissie adviseert om eerst aanvullend onderzoek uit te voeren en daarna pas een besluit te nemen over de structuurvisie, zodat met de nieuwe informatie nog rekening gehouden kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Arjen Brinkmann
dr. Robert Hack
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (LB)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 27 nov 2018