3344. Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten en omgeving

De provincie Gelderland wil, samen met de gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, een inpassingsplan opstellen voor het gebied rondom de oude Veerhaven bij Ochten voor de ontwikkeling van natuur en recreatie. Voordat de provincie besluit over het benodigde inpassingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het op te stellen rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-06-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
13-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-09-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor de natuur in het gebied rond de veerhaven in Ochten geldt verschillend beleid. Dit kan leiden tot gelijksoortige doelen voor de natuur in het gebied, maar verschillend beleid kan elkaar ook in de weg zitten. Daarom adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport eerst de doelen voor natuur en recreatie concreet te maken, zodat dit helder is. Daarvoor is wel een grondige analyse nodig van de huidige situatie. Vervolgens kunnen verschillende invullingen worden ontwikkeld met accenten op waternatuur, landnatuur en recreatie. De Commissie adviseert de milieueffecten van de verschillende invullingen tijdens de aanlegfase en in de gebruiksfase te onderzoeken. Deze kunnen dan worden meegewogen bij de keuzes voor de herinrichting van de veerhaven.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. ir. R. Speets

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 16 sep 2019