3353. Netversterking Westelijk Friesland

TenneT wil in westelijk Friesland een hoogspanningsstation van 110 kV bouwen om het hoogspanningsnet in Friesland te versterken. Ze wil dit station met ondergrondse kabels daarop aansluiten. Dit is nodig om bijvoorbeeld windpark Fryslân in de toekomst hierop aan te kunnen sluiten. Voordat de ministers besluiten over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-03-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
15-07-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-10-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De keuze voor Bolsward als locatie van het hoogspanningsstation is goed beschreven in het rapport. Bij de start waren er vijftien potentiële locaties. Tien vielen af vanwege te grote negatieve effecten zoals geluidhinder en schade aan natuurgebieden en landschap. De vijf overgebleven opties zijn daarna gedetailleerd onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor een van de locaties in Bolsward, namelijk de locatie aan de Klaverweg ten westen van het bedrijventerrein De Marne.
De milieueffecten zijn goed in beeld. Goed is onderbouwd dat er geen gevoelige bestemmingen binnen de magneetveldcontouren van de stationslocatie liggen en ook niet op het tracé van de ondergrondse kabels. 
 
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport goede informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het inpassingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. 


Advies reikwijdte en detailnivau
TenneT en de ministers stellen een gefaseerde aanpak voor. Uit vijftien mogelijke locaties worden eerst drie tot vijf locaties gekozen en daarna één voorkeurslocatie. De milieuverschillen tussen locaties spelen hierbij een belangrijke rol. De Commissie vindt het voorstel een goed startpunt om de locatie voor het hoogspanningsstation en de bijbehorende kabels te kiezen. 

De Commissie vraagt nog aandacht de milieuvergelijking van de locaties. Zij adviseert bij het terugbrengen van de vijftien locaties vooral enkele onderscheidende criteria te gebruiken. Hierdoor vermindert de onderzoekslast en ontstaat een transparanter keuzeproces. Landschap is hier een goed voorbeeld van. Het 110 kV-station kan bij een bestaand bedrijventerrein geplaatst worden, of nabij windturbines of hoogspanningskabels. Een andere mogelijkheid is om het 110 kV-station in open gebied te plaatsten. Dit bepaalt de gevolgen voor het landschap. Beleving van het landschap is ook voor bewoners en gebruikers van de regio een belangrijk thema. De overgebleven geschikte locaties kunnen dan daarna gedetailleerder vergeleken worden

De Commissie heeft ook de website www.110kvinbeeld.nl bij haar advisering betrokken. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
dr. Theo Fens
drs. Marinus Kooiman
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 14 okt 2020