3364. Windpark Agro-Wind, gemeente Reusel-De Mierden

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het milieueffectrapport voor windpark Agro-Wind in Reusel-de Mierden beoordeeld.  De Vereniging High Tech Agro Campus wil windpark Agro-Wind in de gemeente Reusel-De Mierden realiseren, vlakbij de Belgische grens. De vereniging is een samenwerkingsverband van lokale ondernemers en enkele inwoners van het gebied. Zij wil elf turbines plaatsen. Voordat de gemeente over het park besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
30-11-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-03-2019 Ter inzage legging MER
13-05-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht
Toetsing
10-10-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-11-2019 Ter inzage legging van de informatie
09-01-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De meeste milieugevolgen van de turbines zijn overzichtelijk samengevat en goed onderbouwd. Het rapport is dan ook bijna compleet, maar de gemeentebrede onderbouwing van de locatie van het park vraagt nog aandacht. De gemeente had de Commissie gevraagd om het rapport te beoordelen. 

Tussentijds advies
De meeste milieugevolgen van het windpark zijn in het rapport overzichtelijk in beeld gebracht en goed onderbouwd. Voorbeelden daarvan zijn de gevolgen voor de geluidhinder, de veiligheid en het landschap. De Commissie geeft in haar advies aan welke punten nog aandacht vragen bij het definitief maken van het rapport. Zo vraagt natuur meer aandacht. Het windpark ligt gedeeltelijk in en bij beschermde natuurgebieden, waarvan er twee in België liggen. De Commissie adviseert daarom om in het definitieve milieueffectrapport beter te onderbouwen dat vogels en vleermuizen niet teveel schade van het park ondervinden. De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Agro-Wind Reusel B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Reusel-De Mierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 09 jan 2020