3366. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. Afgelopen jaar heeft de NAM ook het monitoringprogramma over de periode 2013-2019 geëvalueerd. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat had de Auditcommissie gevraagd om beide rapportages te toetsen.

Procedure en adviezen

Advisering 2019 over monitoringsjaar 2018
29-05-2019 Adviesaanvraag
19-12-2019 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie over het monitoringsjaar 2018
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies Auditcommissie over monitoringsjaar 2018
De Commissie vindt dat het huidige monitoringsprogramma een goede basis biedt om eventuele trendmatige veranderingen in bodemdaling en natuur te kunnen verklaren. Toch zijn er nog vragen bij de effecten van de gaswinning op de lange termijn. Zo is niet zeker of de druk in watervoerende lagen in de diepe ondergrond kan afnemen, met extra bodemdaling tot gevolg. Bovendien is meer inzicht nodig in welke mate de bodemdaling doorgaat nadat de gaswinning is gestopt. Ook de mogelijk versnelde zeespiegelstijging vraagt om extra aandacht. De Commissie adviseert om in komende rapportages te onderzoeken of het ‘hand aan de kraan’-principe ook de langetermijngevolgen voor de natuur voldoende kan beheersen. Zij ziet op dit moment overigens geen aanleiding de effectiviteit van het principe in twijfel te trekken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
drs. Jan van Dalfsen
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 14 apr 2020