3367. Bestemmingsplan Buitengebied 2018 Geldermalsen

De gemeente West Betuwe wil in het buitengebied van Geldermalsen agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden uit te breiden. Hiervoor stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
07-12-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-12-2018 Kennisgeving MER
21-12-2018 Ter inzage legging MER
26-03-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
26-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-12-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde al in een eerder advies dat het milieueffectrapport niet duidelijk maakt of agrarische bedrijven van de uitbreidingsruimte gebruik kunnen maken zonder teveel natuurschade te veroorzaken. Luchtverontreiniging door ammoniak uit de mest kan namelijk negatieve effecten hebben op de kwetsbare en beschermde natuurgebieden in de omgeving, zoals het Lingegebied en Diefdijk-Zuid. Dit is in het aangevulde milieueffectrapport nog steeds onduidelijk. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen.
 
In het eerdere milieueffectrapport ontbrak ook informatie over de extra geurhinder die kan optreden bij uitbreiding. Daar geeft het aangevulde rapport nu voldoende duidelijkheid over.


Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat het plan negatieve effecten kan hebben voor kwetsbare natuur en landschap, en geuroverlast kan veroorzaken. In het plan staan daarom regels om deze effecten te beperken, bijvoorbeeld regels voor landschappelijke inpassing.
De Commissie vindt dat het rapport nog niet duidelijk maakt of agrarische bedrijven daadwerkelijk van de in het plan geboden uitbreidingsruimte gebruik kunnen maken zonder teveel natuurschade te veroorzaken. Luchtverontreiniging vanuit de bedrijven (ammoniak uit mest) kan namelijk negatieve effecten hebben op kwetsbare vegetaties in beschermde natuurgebieden in de omgeving (bijvoorbeeld Lingegebied en Diefdijk-Zuid). Ook ontbreekt nog informatie over de extra geurhinder die kan optreden bij uitbreiding.
De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en te wachten met het besluit over het bestemmingsplan, zodat nog met de nieuwe milieu-informatie rekening gehouden kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma
drs. Rik Zegers

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente West Betuwe

Bevoegd gezag
Gemeente West Betuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 03 dec 2019