3379. Ontwikkeling Buurtschap Crailo

Op het voormalige defensieterrein Crailo willen de gemeenten Laren, Hilversum en Gooise Meren woningen, bedrijven en nieuwe natuur realiseren. Voor dit plan zijn bestemmingsplannen nodig. Voordat de gemeenteraden besluiten over de bestemmingsplannen, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-02-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-04-2019 Aankondiging start procedure
26-04-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
26-06-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
28-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-01-2021 Ter inzage legging MER
16-03-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op het voormalige defensieterrein Crailo willen de gemeenten Laren, Hilversum en Gooise Meren woningen, bedrijven en (nieuwe) natuur realiseren. Voor dit plan zijn bestemmingsplannen nodig. Voordat de gemeenteraden besluiten over de bestemmingsplannen, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. 
Het milieueffectrapport laat goed de ambities voor Crailo zien. Het rapport gaat in op de gevolgen van woningen, bedrijven en natuur bij en door elkaar en op maatregelen die mogelijk en nodig zijn om nadelige effecten te voorkomen.
Stel een monitoringsplan op met mogelijke maatregelen, adviseert de Commissie. Dan kunnen de gemeenten op tijd ingrijpen mocht dat nodig zijn. Als bijvoorbeeld het autobezit toch hoger blijkt of als de natuur meer wordt verstoord dan nu gedacht. 
Ook is het advies om het onderzoek naar stikstof te verduidelijken en de effecten opnieuw te berekenen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeenten willen de gebiedsontwikkeling op een integrale, duurzame en innovatieve manier aanpakken. De Commissie adviseert de doelen voor de ontwikkeling vooraf helder te formuleren, zodat getoetst kan worden of de doelen ook worden bereikt.
Bij de ontwikkeling van de verschillende alternatieven voor de gebiedsontwikkeling is het advies specifiek in te gaan op duurzaamheid en op de beschikbare ruimte voor woningen en bedrijven. Tot slot adviseert de Commissie in het milieueffectrapport de keuze voor het voorkeursalternatief goed te onderbouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Benno Schepers
ir. Paul van Vugt
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GEM Crailo B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Gooise Meren
Gemeente Hilversum
Gemeente Laren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 17 mrt 2021