3380. Herinrichting beekdal Tongelreep

De provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel willen de beschermde natuur in het beekdal van de Tongelreep versterken door de waterhuishouding te verbeteren. Verdroging verergert namelijk de verzuring en vermesting door stikstofuitstoot. Met maatregelen als verhoging van de beekbodem, omvorming van landbouw naar natuurgebied, van naald- naar loofbos en verwijdering van drainage willen zij dit realiseren. Voordat wordt besloten over het inpassingsplan en de twee projectplannen Waterwet, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
28-05-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-07-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing 2
20-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-12-2020 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing zuidelijk deel Tongelreep
In haar toetsingsadvies gaf de Commissie aan dat zij “niet heeft kunnen toetsen of het milieueffectrapport ook aan het provinciaal inpassingsplan en het projectplan Waterwet voor het zuidelijke deel van het plangebied ten grondslag kan worden gelegd.” Deze plannen waren op het moment van advisering nog niet beschikbaar. Inmiddels heeft de provincie Noord-Brabant de plannen beschikbaar gesteld. De Commissie heeft de stukken bekeken en is van mening dat de genoemde maatregelen overeenkomen met de maatregelen die eerder in het MER zijn beschreven. Daarmee voldoet het eerder uitgebrachte MER en het advies van de Commissie ook voor het zuidelijk deel van Tongelreep.

Toetsingsadvies
Het rapport laat goed zien dat het project leidt tot verbetering van de waterhuishouding en gunstig is voor het landschap, maar dat het tot aantasting van archeologische waarden kan leiden. Er zijn ook risico’s, bijvoorbeeld bij meer droge periodes, dat de gewenste verbetering achterblijft. Daarom adviseert de Commissie te monitoren of de doelen worden gehaald, zodat op tijd kan worden bijgestuurd. 
Met alleen verbeteren van de waterhuishouding worden de problemen in het beschermde natuurgebied niet opgelost en worden ook niet alle natuurdoelen gehaald. Er is nu al meer stikstof in het gebied dan goed is voor de natuur. De Commissie benadrukt daarom dat meer en andere maatregelen nodig zijn om alle natuurdoelen te halen, bijvoorbeeld door het wegnemen van andere stikstofbronnen.
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het inpassingsplan en de beide projectplannen Waterwet waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport eerst te zoeken naar verschillende opties om het hoofddoel te realiseren: maatregelen vanuit het nationale Programma Aanpak Stikstof om natuur rond de beek minder gevoelig te maken voor stikstof. Nadat een voorkeursoptie is gekozen, kan vervolgens in het milieueffectrapport worden gezocht naar mogelijkheden om ook andere ambities te behalen, zoals waterkwaliteit, provinciale natuurdoelen en het versterken van landschap en recreatie.
Zo maakt het rapport duidelijk dat het project bovenal het hoofddoel moet behalen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Gert Dekker
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap De Dommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 05 mrt 2021