3385. Bestemmingsplan buitengebied Zuid Markdal, gemeenten Breda en Alphen-Chaam

De gemeenten Breda en Alphen-Chaam en de vereniging Markdal willen de bestemmingsplannen in het Markdal wijzigen. Doel van het plan is de natuur, waterkwaliteit en het landschap versterken door een nieuwe inrichting van het Markdal. De natuurlijke loop van de rivier de Mark wordt daartoe zoveel mogelijk hersteld. Voordat de gemeenteraden besluiten over de bestemmingsplannen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-03-2019 Ter inzage legging MER
14-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-08-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie is onder de indruk van het doorlopen planproces waarbij een groep vrijwilligers van de vereniging Markdal het initiatief heeft genomen de natuur en waterkwaliteit in het Markdal te verbeteren. Het terugbrengen van bochten (meanders) in de rivier de Mark zal hierop een positief effect hebben.
Toch is nog onvoldoende duidelijk hoe de doelen voor natuur, water en landschap worden gehaald. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen precies worden getroffen en waar in het gebied de ingrepen plaatsvinden. Daarnaast kan de nieuwe inrichting van het Markdal ook tot negatieve effecten leiden zoals wateroverlast benedenstrooms, aantasting van het landschap en aantasting van beschermde natuurgebieden. Het rapport gaat nog onvoldoende in op de beschrijving van deze negatieve effecten en maatregelen waarmee deze effecten kunnen worden voorkomen. De Commissie adviseert dit, voorafgaand aan de besluitvorming over het bestemmingsplan, inzichtelijk te maken.
De beide gemeenten hebben aangegeven de adviezen van de Commissie te verwerken in de definitief op te stellen bestemmingsplannen en de verdere uitwerking van de plannen voor het Markdal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ir. David Heikens
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Markdal

Bevoegd gezag
Gemeente Breda
Gemeente Alphen-Chaam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D16.2 2018: turfwinning of wijziging of uitbreiding daarvan >=75 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 30 aug 2019