3389. Net op zee ten noorden van de Waddeneilanden

TenneT wil een nieuw windpark boven de Waddeneilanden met ondergrondse stroomkabels op het Nederlandse hoogspanningsnet aansluiten bij Burgum, Vierverlaten of Eemshaven Oudeschip. Voor de aanleg ervan zijn een inpassingsplan en verschillende vergunningen nodig. Voorafgaand aan een besluit hierover wordt in twee stappen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van mogelijke kabelroutes. De ministers kiezen hieruit een voorkeursroute. In fase 2 volgt het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
30-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-07-2020 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport voor fase 1 beschrijft de meeste milieueffecten goed. Het laat zien dat alle routes belangrijke negatieve effecten hebben, bijvoorbeeld op zeehonden, vogels en schelpdieren die leven op het wad. Zo zal de aanleg tijdelijk leiden tot vertroebeling van het water, wat zeehonden en vogels hindert bij het zoeken naar voedsel. 
De effecten op de natuur verschillen in aard en omvang en per route. Om de routes te kunnen vergelijken, is aan ieder effect een gewicht toegekend. Onduidelijk is hoe zwaar ieder effect weegt in de eindscore voor een route en waarom de oostelijke route naar Vierverlaten bijvoorbeeld slechter scoort dan de oostelijke route naar Burgum. 
De Commissie adviseert om de weging van de effecten op de natuur te verduidelijken zodat een evenwichtig beeld ontstaat van de risico’s verbonden aan de alternatieven. Ze beveelt aan om pas daarna de route te kiezen die in de volgende fase in detail zal worden onderzocht.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet duidelijk maken in hoeverre de kabelroutes andere vormen van gebruik, zoals zandwinning of visserij, beperken. Extra aandacht is nodig voor de mogelijke effecten op het Waddengebied, dat Unesco Werelderfgoed is en bijzondere bescherming geniet. Daarnaast moeten mogelijkheden om schade te voorkomen worden onderzocht. Een voorbeeld hiervan is aanleggen van de kabels in een jaargetijde waarin kwetsbare diersoorten niet of minder worden verstoord.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 15 jun 2022