3403. Central Innovation District Den Haag

De gemeente Den Haag wil het Central Innovation District ontwikkelen, een gebied met ruimte voor woningen en bedrijven en hoge ambities voor leefbaarheid. Het ligt rond en tussen de stations Hollands Spoor, Den Haag Centraal en Den Haag Laan van NOI. Voordat de gemeenteraad besluit over dit plan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder dit jaar adviseerde de Commissie het rapport op enkele punten aan te vullen. De gemeente vroeg de Commissie nu naar het aangevulde rapport te kijken. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-07-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig advies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
14-07-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-11-2020 Advies uitgebracht
a3403tsea
3403 tsea persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
De milieueffecten zijn goed in beeld bij minimale en bij maximale bebouwing van het gebied, waarbij ook gekeken is naar verschillend mobiliteitsbeleid. Het rapport laat zien dat alleen door sterk te sturen op minder auto’s en meer langzaam verkeer en openbaar vervoer, het gebied bereikbaar blijft. Uit het rapport blijkt dat vooral de ambities voor groen onder druk komen te staan. 

Het rapport gaat ook in op de gevolgen van de stikstoftoename op gevoelige natuur. De Commissie is het eens met de conclusie dat nu nog onzeker is of het plan geen nadelige gevolgen heeft voor gevoelige natuur. Mogelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld een Haagse stikstofbank, zijn nog in onderzoek. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen voordat over de structuurvisie besloten wordt. 

Toetsingsadvies
De milieueffecten zijn goed onderzocht bij minimale en maximale bebouwing van het gebied waarbij ook is gekeken naar een volgend, sturend of sterk sturend mobiliteitsbeleid. Den Haag heeft ambities voor onder andere groen, kwaliteit van de openbare ruimte, klimaatadaptatie en energie. Laat in het rapport zien of alle ambities passen in het gebied en hoe de afwegingen en keuzes gemaakt worden, zegt de Commissie. Geef daarbij ook aan wanneer welke keuzes gemaakt moeten worden voor een geslaagde energietransitie.
Ook is het advies om op hoofdlijnen duidelijk te maken hoe met de gevolgen van een toename van stikstofdepositie op gevoelige natuur omgegaan wordt.
 
De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen en daarna nogmaals de Commissie om advies te vragen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert ook te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor duurzame energieopwekking en voor invulling van de openbare ruimte. Zo wordt duidelijk welke ruimte hiervoor nodig is en wat dat betekent voor het bouwprogramma.
De Commissie adviseert daarnaast in het milieueffectrapport de milieugevolgen per deelgebied te onderzoeken. Zo wordt duidelijk wat de keuze voor bijvoorbeeld minimaal of maximaal bouwen of een bepaalde mobiliteitsstrategie in het ene deelgebied betekent voor bouwen of mobiliteit in een ander deelgebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Michiel van Pelt
ing. Ben Peters
drs. Benno Schepers
ing. Rob Vogel
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 26 nov 2020