3412. Planstudie Guisweg, Zaandijk

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met de spoorlijn Amsterdam - Alkmaar is al jarenlang een knelpunt. Verschillende gemeentelijke en provinciale wegen, treinsporen, fiets- en voetgangerspaden komen hier samen. Dit leidt tot lange wachttijden, hinder en veiligheidsrisico’s. De Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad willen daarom het gebied rond de Guisweg herinrichten. Deze herinrichting biedt mogelijk ook kansen voor gebiedsontwikkelingen rond het station, zoals woningen en recreatieve functies. Voordat de gemeente Zaanstad besluit over het plan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Vervoerregio Amsterdam heeft, als coördinerende partij, de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-08-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie concludeert dat de aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse spoorkruising de directe aanleiding is voor de herinrichting van het gebied rond de Guisweg. De Commissie adviseert hoofd- en nevendoelstellingen duidelijk te beschrijven in het milieueffectrapport en op basis daarvan oplossingen en alternatieven uit te werken.
De mogelijke ontwikkeling van woningen en recreatie rond het station zal worden voorbereid in andere plannen. Het advies is om nu al in het milieueffectrapport te kijken naar de gerelateerde effecten op de infrastructuur en de leefomgeving rond de Guisweg.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Peter Kroeze
Wouter Schik, BSc, MA
ir. Rob Speets
drs. Sanne Vermeulen

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vervoerregio Amsterdam
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Gemeente Zaanstad
ProRail
Rijkswaterstaat
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Vervoerregio Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 30 aug 2019