3417. Aardgaswinning in blok N05-A (GEMS-gebied)

ONE-Dyas wil aardgas winnen uit aardgasveld N05-A ten noorden van Schiermonnikoog. Ze wil een onbemand productieplatform installeren en vanaf een tijdelijk boorplatform een aantal putten boren. Ook wil ze een leiding aanleggen vanaf een windpark voor elektriciteit op het boorplatform en een pijpleiding voor de afvoer van het gas. Voordat de minister besluit over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
16-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-07-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
22-07-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-02-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat alle informatie, zegt de Commissie, voor een besluit over de omgevingsvergunning waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Het onderzoek naar milieueffecten heeft ertoe geleid dat het plan is aangepast. Zo is een nieuwe locatie gekozen die verder af ligt van een kwetsbaar natuurgebied. Ook wordt de zee minder verontreinigd door afvalstoffen af te voeren naar het vaste land en door afvalwater al op het platform te reinigen. In het gebied vinden ook veel andere activiteiten plaats. De Commissie geeft als advies mee dat de verschillende overheden samen bijhouden welke activiteiten worden uitgevoerd of gepland. Door activiteiten te spreiden is schade aan kwetsbare onderwatergebieden te voorkomen.

Voorlopig toetsingsadvies
Er ligt een uitgebreid milieueffectrapport. Het rapport is echter pas compleet als de gevolgen voor natuur meer onderbouwd zijn, zegt de Commissie. Het gaat daarbij vooral om de gevolgen voor de Borkumse Stenen, een zeldzaam habitat voor onder andere oesters in de Noordzee. Ook de eventuele gevolgen voor de zwarte zee-eend en van stikstofdepositie vragen om meer onderbouwing. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over de aardgaswinning boven Schiermonnikoog. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten dit advies over te nemen en vraagt de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw te beoordelen voordat een besluit genomen wordt.
 
Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport varianten en maatregelen te onderzoeken die leiden tot zo min mogelijk effecten op zeezoogdieren en trekvogels, zoals een variant met beperking van activiteiten in belangrijke eet- en trekperioden. Ook vraagt de Commissie maatregelen te onderzoeken die negatieve milieueffecten kunnen voorkomen of verminderen, bijvoorbeeld door het platform op een andere locatie te plaatsen verder weg van het nabijgelegen oesterherstelproject en/of het zuidelijk gedeelte van het natuurgebied Borkumse stenen. 
Omdat de gaswinning op ongeveer twintig kilometer van Schiermonnikoog en het Duitse eiland Borkum plaatsvindt is het van belang om in het milieurapport te laten zien hoe zichtbaar het platform is vanaf de eilanden, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Jan van Dalfsen
drs. Sander Kabel
dr. Godfried van Moorsel
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ONE-Dyas BV

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit

Bijgewerkt op: 18 feb 2022