3426. Merwe-Vierhavens (M4H)

Gemeente Rotterdam wil het gebied Merwe-Vierhavens, waar nu veel havenindustrie is, ontwikkelen naar een gebied om te wonen en te werken. Voordat de gemeenteraden van Rotterdam en Schiedam besluiten over de nieuwe bestemmingsplannen worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Rotterdam en Schiedam hebben de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-09-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-11-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het Ruimtelijk Raamwerk M4H, de basis voor de gebiedsontwikkeling, beschrijft naast acht principes voor duurzame gebiedsontwikkeling ook belangrijke ambities, zoals een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. De Commissie adviseert in het milieurapport deze ambities concreet te maken en te beschrijven hoe de verschillende ambities zich tot elkaar verhouden. Zo kan worden onderzocht of de ambities haalbaar zijn of dat er nog alternatieven moeten worden onderzocht met minder omgevingseffecten.
Daarnaast adviseert de Commissie om in het milieurapport goed te onderzoeken welke hinder de nieuwe bewoners van het gebied straks ondervinden door de bestaande haven, bijvoorbeeld door transport en op- en overslag.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Bas van de Griendt
prof. dr. ir. Rob van der Heijden

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Schiedam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 24 dec 2019