3426. Merwe-Vierhavens (M4H)

De gemeente Rotterdam wil het gebied Merwe-Vierhavens ontwikkelen naar een gebied waar wonen, werken, onderwijs, voorzieningen en recreatie samengaan. Het is nu een stuk stad met veel (haven)industrie en bedrijvigheid. De komende tien jaar verandert dat: er komen op het Rotterdamse deel van het gebied 2.760 woningen, 40.000 m2 werklocaties en 20.000 m2 aan voorzieningen. Voordat de gemeenteraden van Rotterdam en Schiedam besluiten over de bestemmingsplannen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-09-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-11-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
25-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-05-2023 Ter inzage legging MER
21-09-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
20-09-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het MER.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie ziet dat het milieueffectrapport belangrijk was voor verbetering van het plan. Gekozen is voor een verlaging van het bouwprogramma en een gefaseerde ontwikkeling. Er ontbreken echter nog concrete ruimtelijke ontwerpen van de stedelijke ontwikkeling. Hierdoor zijn niet alle milieugevolgen duidelijk, aldus de Commissie. De geluidsbelasting door industrie en verkeer is hoog in Merwe-Vierhavens. In de toekomst neemt dat geluid af door bijvoorbeeld minder geluid van de industrie, het vervallen van havenligplaatsen en het vertrek van overslagbedrijf Van Uden. Maar ook daarna zal er geluidsoverlast zijn. Onduidelijk is nog wat de mate van ernstige hinder en slaapverstoring voor nieuwe bewoners zal zijn. Tenslotte is het advies om de benodigde energievoorziening voor woningen en bedrijven beter uit te werken. Ga ook in op circulariteit en het gebruik van tapwater, aldus de Commissie. De gemeenten hebben aangegeven het rapport aan te vullen en leggen daarna het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voor.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het Ruimtelijk Raamwerk M4H, de basis voor de gebiedsontwikkeling, beschrijft naast acht principes voor duurzame gebiedsontwikkeling ook belangrijke ambities, zoals een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. De Commissie adviseert in het milieurapport deze ambities concreet te maken en te beschrijven hoe de verschillende ambities zich tot elkaar verhouden. Zo kan worden onderzocht of de ambities haalbaar zijn of dat er nog alternatieven moeten worden onderzocht met minder omgevingseffecten. Daarnaast adviseert de Commissie om in het milieurapport goed te onderzoeken welke hinder de nieuwe bewoners van het gebied straks ondervinden door de bestaande haven, bijvoorbeeld door transport en op- en overslag.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Reinoud Kleijberg
ing. Peter Kroeze
Wouter Schik, BSc, MA

Voorzitter: Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Schiedam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 13 feb 2024