3427. MIRT-Verkenning A2 Deil - 's Hertogenbosch - Vught

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de bereikbaarheid en veiligheid op de A2 tussen Deil en Vught verbeteren, onder andere door tussen Deil en Empel de weg te verbreden naar vier rijstroken in beide richtingen. Het is een plan in fasen. De minister gaat eerst een besluit nemen over de structuurvisie. Voordat zij dit doet, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-10-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
09-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-10-2020 Ter inzage legging MER
22-07-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Leefbaarheid en natuur spelen een grote rol bij dit plan. Empel en Waardenburg liggen dicht langs de A2, inzicht in de leefbaarheid en natuur is daarom belangrijk bij dit plan. Uit vervolgonderzoek moet blijken wat de geluid- en gezondheidsgevolgen zijn voor individuele woningen en ook wat de gevolgen voor de natuur zijn. Laat ook zien welke maatregelen er mogelijk zijn om leefomgevingskwaliteit langs de A2 te behouden of te verbeteren, zegt de Commissie. Het milieueffectrapport is bij uitstek geschikt om de minister en belanghebbenden te tonen welke mogelijkheden er zijn.
 
Er is nog in deze fase extra informatie nodig over stikstof, omdat nu nog niet volledig duidelijk is of aanpassingen aan de A2 tot schade kunnen leiden aan Natura 2000-gebieden. De Commissie adviseert dit te beschrijven voordat de minister een besluit neemt over de structuurvisie.

Advies reikwijdte en detailniveau
De aanleiding voor het plan is het verbeteren van de doorstroming en bereikbaarheid. In het gebied rondom de weg wordt al gewoond, gewerkt, gerecreëerd en liggen natuurgebieden. De Commissie adviseert om hier dieper op in te gaan in het milieueffectrapport. Dit is van belang omdat de dorpen en wijken dicht langs de weg liggen. Onderzoek daarom de huidige luchtkwaliteit en geluidsoverlast van verkeer. Zo komen mogelijke oplossingen in beeld en het maakt inzichtelijk welke gevolgen ze hebben voor leefbaarheid, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Robert Jan Jonker
drs. Martin Poot
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 22 jul 2021