3431. MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14

De minister wil de doorstroming en verkeersveiligheid op de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14verbeteren en daarom de weg en de knooppunten aanpassen. Voordat de minister besluit over dit plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie gevraagd advies te geven over de kwaliteit van het milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
09-10-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-01-2020 Ter inzage legging MER
09-04-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het milieueffectrapport brengt de milieueffecten goed in beeld. Uit het rapport blijkt nog niet in hoeverre de doelen voor doorstroming en verkeersveiligheid bereikt zullen worden, omdat deze niet kwantitatief zijn geformuleerd. Dit geldt zowel voor de A4, als voor de andere wegen in het gebied.
Het rapport laat zien dat de voorgestelde maatregelen de doorstroming wel verbeteren, maar dat er ook meer verkeer verwacht wordt. Daardoor blijven er ook in de toekomst problemen met doorstroming bestaan. De Commissie adviseert om duidelijk te maken of dit voldoet aan de doelstelling.
De aanpassingen aan de verdiepte ligging van de A4 bij Leiden en van het Ringvaartaquaduct zullen het grootste effect hebben op de verkeersveiligheid. Het rapport maakt nog onvoldoende duidelijk dat er ook problemen met de verkeersveiligheid blijven bestaan en of dit voldoet aan de doelstelling.
 
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te passen, voordat de minister de structuurvisie vaststelt. Op die manier kan zij het milieubelang volwaardig meewegen in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Peter Kroeze
drs. Allard van Leerdam
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km

Bijgewerkt op: 09 apr 2020