3439. MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het Rijk willen aan de oostkant van Rotterdam de verbindingen tussen het noorden en het zuiden van de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar aanpassingen bij de Van Brienenoord- en de Algerabrug. En in Rotterdam zal een nieuwe brug of tunnel worden gebouwd. Het totale maatregelenpakket moet leiden tot een verbetering van de bereikbaarheid en van de kwaliteit van de leefomgeving. Voor er over het pakket wordt besloten, onderzoeken de initiatiefnemers welke milieugevolgen het heeft.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-01-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-03-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet beschrijven welke problemen zich nu al voordoen en hoe ze zich zullen ontwikkelen als er niets wordt gedaan. De initiatiefnemers moeten in het rapport concreet aangeven met welk eindresultaat ze tevreden zijn. Alleen zo wordt duidelijk welke verbeteringen aan bijvoorbeeld de wegen of het openbaar vervoer goed genoeg zijn. De Commissie adviseert om daarbij ook toetsbaar aan te geven op welke punten de kwaliteit van de leefomgeving moet verbeteren. Moet er bijvoorbeeld meer natuur komen, de geluidhinder omlaag, de luchtkwaliteit verbeteren, of gaat het om meerdere aspecten tegelijk? En hoe omvangrijk moeten die verbeteringen zijn? Tot slot is het advies om onderscheid te maken tussen lokale en regionale problemen die moeten worden opgelost. Dit vraagt om doelen voor elke afzonderlijke maatregel én voor alle maatregelen samen.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Hans Huizer
drs. Allard van Leerdam
dr. Michiel van Pelt
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding niet auto(snel)weg>= 4 rijstroken >10 km
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D02.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een tramrails , boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, >=500 m en gelegen >=25 m buiten bestemming of uitbreiding met >=1 spoor over >5km en in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 23 nov 2020