3440. Omgevingsvisie Meierijstad

Meierijstad is een relatief jonge gemeente met drie grotere kernen. De gemeente stelt een omgevingsvisie op, waarin het bestaande beleid grotendeels wordt overgenomen. Tegelijkertijd moet er in de visie aandacht zijn voor grote veranderingen die voorliggen, zoals de energietransitie. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-11-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-02-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
24-12-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-02-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsavies
De omgevingsvisie die er nu ligt, vooral gebaseerd op bestaand beleid, is niet concreet genoeg om de milieueffecten ervan te kunnen beschrijven. Het milieueffectrapport had inzicht moeten geven in de effectiviteit van het huidige beleid en duidelijk kunnen maken wat nu knelpunten in de leefomgeving zijn en of deze met het huidige beleid worden opgelost. Het rapport biedt onvoldoende ondersteuning voor een visieontwikkeling over bijvoorbeeld energietransitie, natuurherstel en mobiliteit.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen, zodat de gemeente weet welke effecten het huidige beleid voor de leefomgeving heeft en wat het moet doen om doelen in de toekomst te bereiken.


Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert, om in kaart te brengen hoe de leefomgeving van Meierijstad erbij staat, waar nodig gebiedspecifiek. Dit kan namelijk anders zijn per kern of per landschapstype. Zo wordt inzichtelijk of het huidige omgevingsbeleid, dat men voort wil zetten, nog voldoet. Of dat extra maatregelen nodig zijn voor bijvoorbeeld mobiliteit of gezondheid. Ook kan voor nieuwe opgaven, zoals energietransitie, worden gekeken hoe en waar deze ingepast worden. Zo wordt in het rapport straks duidelijk aan welke knoppen de gemeente kan draaien om de eigen doelen te bereiken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Meierijstad

Bevoegd gezag
Gemeente Meierijstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 23 feb 2021