3441. Dijkversterking Tiel - Waardenburg

Het waterschap Rivierenland wil de dijk langs de noordzijde van de Waal tussen Tiel en Waardenburg versterken om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Voordat de provincie Gelderland besluit over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-09-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
25-09-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-11-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Dit rapport is, na een eerder advies van de Commissie, nu aangevuld met nieuwe informatie. Deze aanvulling brengt de mogelijke effecten van het verschuiven van de dijk goed in beeld. Het blijkt dat de verschuiving op een aantal plaatsen het historische dijklichaam aantast. Met de aanvulling vindt de Commissie dat het milieueffectrapport de juiste informatie bevat, waarmee de provincie goed onderbouwde afwegingen kan maken voor het te nemen besluit over deze dijkversterking.

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat uitgebreid onderzoek is gedaan naar mogelijke effecten van de dijkversterking en naar maatregelen om deze effecten te beperken. Het valt verder op dat door het ontwerp de dijk op een aantal plekken moet verschuiven. De mogelijke effecten van deze verschuiving op het historische dijklichaam zijn echter niet beschreven in het rapport. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit over de dijkversterking te nemen. De provincie neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Ruben Jongejan
drs. Marinus Kooiman
ing. Rob Vogel
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente West Betuwe
Gemeente Tiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 17 nov 2020