3447. Lob van Gennep

Het Rijk, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Gennep en Mook en Middelaar en waterschappen Limburg en Aa en Maas willen de dijken in de Lob van Gennep verbeteren omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm. Ook willen ze de waterbergende functie en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken. Voordat de minister over het project besluit, worden de milieugevolgen onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
12-02-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het nog op te stellen milieueffectrapport voor de dijkversterking in de Lob van Gennep moet de doelen goed onderbouwen en duidelijk omschrijven waarom de waterbergende functie van het gebied belangrijk is. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het rapport.

In de omgeving van de Lob van Gennep is veel weerstand tegen de plannen. Vooral het feit dat het gebied een waterbergende functie heeft ligt gevoelig. De Commissie adviseert helder en duidelijk te omschrijven waarom deze waterbergende functie belangrijk is en wat dit betekent voor de inwoners van het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R. During
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. R. Speets

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gennep
Gemeente Mook en Middelaar
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
Provincie Gelderland
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Limburg; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 14 jul 2020