3447. Lob van Gennep

Een consortium van acht overheden, bestaande uit het Rijk, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Gennep en Mook en Middelaar en waterschappen Limburg en Aa en Maas, willen de dijken in de Lob van Gennep verbeteren. Ze voldoen namelijk niet meer aan de veiligheidsnorm. Ook wil dit consortium de waterbergende functie en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken. Voordat de minister over het project besluit zijn de mogelijke gevolgen voor de omgeving onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-02-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
25-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-11-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De onafhankelijke Commissie heeft het rapport bestudeerd. Veel verschillende milieugevolgen zijn goed onderzocht en beschreven, zegt de Commissie. Wel geeft ze een aantal verbeterpunten mee. Zo wordt geadviseerd om de keuze voor het dijkontwerp beter toe te lichten en ook de mogelijke gevolgen voor de omgeving daarvan te onderzoeken. Het consortium moet ook onderbouwen hoe de dijkversterking de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied versterkt, aldus de Commissie. Dat is namelijk één van de doelstellingen van het project.

Tot slot spreekt de Commissie haar waardering uit voor de uitgevoerde stikstofberekeningen. Maar ze plaatst hier vervolgens wel een kanttekening bij: de beoordeling van de berekende stikstofdepositie is niet helemaal juist. Herzie daarom de beoordeling, besluit de Commissie.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over de dijkversterking.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het nog op te stellen milieueffectrapport voor de dijkversterking in de Lob van Gennep moet de doelen goed onderbouwen en duidelijk omschrijven waarom de waterbergende functie van het gebied belangrijk is. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het rapport.

In de omgeving van de Lob van Gennep is veel weerstand tegen de plannen. Vooral het feit dat het gebied een waterbergende functie heeft ligt gevoelig. De Commissie adviseert helder en duidelijk te omschrijven waarom deze waterbergende functie belangrijk is en wat dit betekent voor de inwoners van het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
ir. Rob Speets

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Gelderland
Waterschap Limburg
Waterschap Aa en Maas
Gemeente Gennep
Gemeente Mook en Middelaar
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Limburg; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 02 nov 2021