3452. Project Wieringerhoek (Programmatische Aanpak Grote Wateren)

Met het project Wieringerhoek wil Rijkswaterstaat, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer, de natuur en de waterkwaliteit in de noordwesthoek van het IJsselmeergebied verbeteren. Het doel is een meer divers zoetwaterleefgebied, een zoet-zoutovergang die IJsselmeer en Waddenzee verbindt en bescherming van de zoetwatervoorraad van het IJsselmeer. Het project maakt deel uit van de Programmatische Aanpak Grote Wateren, een programma van het Rijk.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-06-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
08-11-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-02-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn verschillende mogelijkheden onderzocht voor verbetering van de natuur- en waterkwaliteit. Uit het rapport blijkt dat de ecologische ambities niet bereikbaar zijn met de nu beschikbare financiën. Er is daarom gekozen om een slechts een beperkt deel van de maatregelen uit te werken. Het Rijk gaat dit niet zelf doen, maar levert daarvoor een financiële bijdrage aan projecten van andere initiatiefnemers, namelijk PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Naar de mogelijkheden om een zoet-zout verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer te maken komt nog vervolgonderzoek.
De Commissie benadrukt dat de volledige natuur- en wateropgave voor Wieringerhoek voldoende in beeld moet blijven. Door maatregelen onder te brengen bij projecten van andere initiatiefnemers ontstaat het risico dat de samenhang verloren gaat. Ze wijst daarom op het belang van goede en periodieke monitoring. Laat daarmee zien hoe het staat met doelen voor Wieringerhoek zelf en voor andere plannen in het IJsselmeer die onder de Programmatische Aanpak Grote Wateren vallen.

Reikwijdte en detailniveau
Het project Wieringerhoek moet verschillende doelen voor natuur- en waterkwaliteit behalen. Deze doelen volgen onder andere uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de Agenda IJsselmeergebied 2050. Maak in het rapport duidelijk wat de hoofd- en nevendoelen van het project zijn en hoe ze met elkaar samenhangen. Dit is nodig om te onderzoeken of en met welke maatregelen de doelen worden behaald. 
Een mogelijke maatregel is het verondiepen van delen van het IJsselmeer, hiervoor worden verschillende locaties onderzocht. Het voorkeursalternatief bestaat vervolgens uit een combinatie van de onderzochte maatregelen. In het proces vallen ook maatregelen af. Het rapport moet laten zien waarom maatregelen zijn afgevallen en hoe milieueffecten hierin zijn meegewogen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. ir. Zwanette Jager
dr. Heleen van Londen
dr. Marcel van der Perk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha

Bijgewerkt op: 28 feb 2023