3453. Oostvaardersoevers (Programmatische Aanpak Grote Wateren)

Rijkswaterstaat wil het IJsselmeergebied toekomstbestendig maken zodat het gebied beschermd is tegen de stijgende zeespiegel, temperatuurstijgingen en stormen. Dit wil ze doen door ‘doorlaten’ te maken tussen het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Zo ontstaat een gebied dat beter tegen veranderingen kan en waarin de natuur goed kan gedijen. Het project is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de Agenda IJsselmeergebied 2050. Voordat de ministers besluiten over de verbindingen worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
26-06-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Rijkswaterstaat wil in het rapport onderzoeken waar de verbindingen het beste gemaakt kunnen worden. De natuur in het Markermeer heeft baat bij voedselrijk water, terwijl de binnendijkse natuur vooral genoeg water nodig heeft. Voor het bepalen van de beste locatie voor de verbindingen is daarom de doorstroming van water heel belangrijk. De Commissie adviseert dit in het MER goed te onderzoeken. Zo helpt het milieurapport bij het nemen van een goede voorkeursbeslissing.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
mw. dr. ir. Z. Jager
mw. dr. H. van Londen
dhr. dr. M. van der Perk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 26 jun 2020