3453. Oostvaardersoevers (Programmatische Aanpak Grote Wateren)

Rijkswaterstaat wil, met gebiedspartners, het IJsselmeergebied toekomstbestendig maken zodat het gebied beschermd is tegen de stijgende zeespiegel, temperatuurstijgingen en stormen. Dit wil ze doen door verbindingen te maken tussen het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Zo ontstaat een gebied dat beter tegen veranderingen kan en waarin de natuur goed kan gedijen. Het project is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de Agenda IJsselmeergebied 2050.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-06-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
20-01-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-02-2022 Ter inzage legging van de informatie
07-04-2022 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
In het milieueffectrapport fase 1 zijn de verschillende opties voor de doorlaten in beeld gebracht. Hieruit is een ‘voorkeursalternatief’ gekozen. Deze wordt in milieueffectrapport fase 2 verder uitgewerkt.
Het milieueffectrapport laat goed de verschillen zien tussen het aantal doorlaten en de locaties. Alle opties hebben positieve effecten. Het voorkeursalternatief heeft het grootste positieve effect op verbindingen voor vissen en de toevoer van voedingstoffen naar het Markermeer. Hoe groot deze bijdrage precies is, is nog niet onderzocht. Zo is er nog niet gekeken naar specifieke soorten die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld visetende watervogels. Ook de bijdrage van het project aan de waterkwaliteit van het gehele Markermeer is nog niet onderzocht. Breng dit in beeld voordat een besluit wordt genomen over het plan, zodat de bijdrage kan meewegen bij dit besluit, adviseert de Commissie aan de minister.

Advies reikwijdte en detailniveau
Rijkswaterstaat wil in het rapport onderzoeken waar de verbindingen het beste gemaakt kunnen worden. De natuur in het Markermeer heeft baat bij voedselrijk water, terwijl de binnendijkse natuur vooral genoeg water nodig heeft. Voor het bepalen van de beste locatie voor de verbindingen is daarom de doorstroming van water heel belangrijk. De Commissie adviseert dit in het MER goed te onderzoeken. Zo helpt het milieurapport bij het nemen van een goede voorkeursbeslissing.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. ir. Zwanette Jager
dr. Heleen van Londen
dr. Marcel van der Perk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250.000 bezoekers pj, of >=25 ha of >= 100 ligplaatsen of >=10 ha in gevoelig gebied.

Bijgewerkt op: 11 apr 2022