3454. Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard (Programmatische Aanpak Grote Wateren)

Rijkswaterstaat wil de waterkwaliteit en de natuur in de Eems-Dollard verbeteren door buitendijkse slibsedimentatie. Door onder andere vaargeulverdiepingen wordt er nu teveel slib uit zee aangevoerd. Rijkswaterstaat wil de slibconcentratie in de Eems-Dollard verlagen naar een meer natuurlijk niveau. Het project is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de Agenda Eems-Dollard 2050. Voordat de ministers besluiten over het project worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In een proef wil Rijkswaterstaat de hoeveelheid slib verminderen en onderzoek doen naar de toepassing van deze techniek. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de directe effecten van de proef zelf te onderzoeken én te beschrijven hoe de proef is ingericht zodat toekomstige projecten, om de hoeveelheid slib te verminderen in de Eems-Dollard, ervan kunnen leren. Zo helpt het milieurapport bij het nemen van een goede beslissing over de slibsedimentatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. ir. Zwanette Jager
dr. Heleen van Londen
dr. Marcel van der Perk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 02 jul 2020