3456. Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie verzocht om samen met RIVM te adviseren over de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. Aanleiding voor het verzoek is het rapport van 3 december 2019 van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen en het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof vanwege de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De minister vraagt om aan te geven wat dit betekent voor de vergunningprocedure van Lelystad Airport en voor toekomstige onderzoeken naar de gevolgen van stikstofemissies door de luchtvaart.

Procedure en adviezen

Overig advies
07-02-2020 Adviesaanvraag
31-03-2020 Advies uitgebracht
Advies evaluatie
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies
De Commissie en het RIVM constateren dat in eerdere stikstofberekeningen onterecht is aangenomen dat de uitlaatgassen van vliegtuigen door verbrandingswarmte opstijgen. Hierdoor is de depositie van stikstof op de Veluwe onderschat. Bij een berekening waarbij de uitlaatgassen niet opstijgen, is de depositie hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning moet worden aangevraagd. Verder stellen de Commissie en RIVM vast dat de effecten van vliegverkeer boven de 3.000 voet niet beter in beeld konden en kunnen worden gebracht. De effecten van het autoverkeer van en naar de luchthaven zijn in beeld gebracht volgens de regels van het toenmalige Programma Aanpak Stikstof.
Omdat de Raad van State op 29 mei 2019 een streep heeft gezet door het Nederlandse stikstofbeleid moeten stikstofemissies nu opnieuw worden beoordeeld, ook die van de grote Nederlandse luchthavens, die nu geen natuurvergunning hebben. Uit de evaluatie blijkt dat er uiteenlopende en deels tegenstrijdige uitgangspunten bij rekenregels zijn. Op dit punt is volgens de Commissie en het RIVM verbetering nodig zodat rekeninstructies eenduidig en resultaten van berekeningen transparant en reproduceerbaar zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Irene Dedoussi
drs. Sander Jonkers
dr. Wouter Lefebvre
Wim van der Maas
mr. dr. Marcel Soppe

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 11 jan 2024