3460. Natura 2000 Ontwikkelopgave Buurserzand-Horsterveen

De provincie Overijssel en de gemeente Haaksbergen willen een omvangrijk pakket maatregelen nemen om het beschermde natuurgebied te herstellen. Het gaat onder andere uit verondiepen, afplaggen, afgraven en bekalken. Ook wijzen de provincie en gemeente een aantal terreinen als nieuw natuurgebied aan. Voordat de Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-02-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2020 Ter inzage legging MER
04-06-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport maakt duidelijk dat het project stappen in de goede richting zet, maar dat het halen van de doelen nog onzeker is. Daarom is de voorgestelde monitoring van groot belang, aldus de Commissie. 
Het behoud van de aanwezige natuurwaarden blijkt nu al een uitdaging. De gevolgen van klimaatverandering en toenemende stikstofdepositie maken dit in de toekomst nog moeilijker. In een volgende fase zijn meer fundamentele maatregelen nodig en daarnaast verdergaande bronmaatregelen om stikstofdepositie terug te dringen. De Commissie beveelt aan om hier bij volgende plannen en besluiten rekening mee te houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 05 jun 2020