3461. Omgevingsvisie Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil een omgevingsvisie vaststellen. Ze wil bewoners en gebruikers een stad bieden die klaar is voor de toekomst en nieuwe bewoners en gebruikers gastvrij onthalen. De omgevingsvisie is gericht op de fysieke leefomgeving tot 2050. Voordat de gemeente een besluit neemt worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de de Commissie gevraagd om een advies te geven over wat het milieueffectrapport moet beschrijven.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-05-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het op te stellen omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie Amsterdam vraagt om meer dan alleen ruimtelijke alternatieven. Met een grondige analyse van de stad en de regio kunnen de huidige alternatieven worden verrijkt en mogelijk ook andere alternatieven in beeld komen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De gemeente Amsterdam had de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het omgevingseffectrapport.
De nu gekozen alternatieven zijn ruimtelijk van aard en bieden volgens de Commissie een goede basis voor het bepalen van omgevingseffecten. De Commissie adviseert  in de voorafgaande analyse breder te kijken dan alleen naar ruimte, maar bijvoorbeeld ook naar duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Hiermee ontstaat een betere samenhang tussen de analyse, stedelijke opgaven en de alternatieven. De alternatieven moeten tenslotte oplossingen bieden voor de opgaven, die blijken uit de analyse.
 Richt de analyse ten eerste op de huidige staat van de gemeente, waaruit bijvoorbeeld de leefbaarheid van de bestaande delen van de stad blijkt. Ga daarnaast in op de opgaven in de stad en de regio, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Tenslotte heeft Amsterdam zelf ook ambities en wensen. Al deze informatie bij elkaar geeft een compleet beeld van de opgaven waar Amsterdam voor staat. Op basis hiervan kunnen de alternatieven worden verrijkt, aldus de Commissie.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. M.H. Fast
dhr. P.A. Feij
dhr. prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 08 mei 2020