3467. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met de winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2019 te toetsen.

Procedure en adviezen

Advisering 2020 over monitoringsjaar 2019
08-05-2020 Adviesaanvraag
26-11-2020 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie over het monitoringsjaar 2019
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies Auditcommissie over monitoringsjaar 2019
De Auditcommissie vindt dat het monitoringsprogramma een goede basis biedt om eventuele veranderingen in bodemdaling en natuur te kunnen verklaren. Zij onderschrijft de conclusies van de NAM dat de bodemdaling door de gaswinning binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer als gevolg van de gaswinning.
Vorig jaar adviseerde de Auditcommissie te gaan kijken naar de langetermijneffecten van de gaswinning. Daarom is de NAM in de rapportage over 2019 ingegaan op de vraag of de druk in watervoerende lagen in de diepe ondergrond kan afnemen, met extra bodemdaling tot gevolg. Uit de rapportage blijkt dat dit effect zeer beperkt is en ruim binnen de aangegeven grenzen blijft. Ook is nu inzicht gegeven in welke mate de bodemdaling doorgaat nadat de gaswinning is gestopt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
drs. Jan van Dalfsen
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 26 nov 2020