3470. Omgevingsvisie gemeente Westland

De gemeenteraad van Westland wil een omgevingsvisie voor de gemeente vastleggen. De visie beschrijft het integrale langetermijnbeleid van de gemeente voor de fysieke leefomgeving met thema’s als energie en klimaat, landschap, natuur en biodiversiteit, wonen, mobiliteit, duurzaamheid en gezonde leefomgeving. Voordat de gemeenteraad over de visie besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-08-2020 Ter inzage legging MER
08-10-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat goed zien dat in Westland groenbeleving, lichtuitstoot, klimaatopgaven (wateroverlast, hittestress en droogte) en een passend en betaalbaar woningaanbod al onder druk staan. Daarbij is een nuttig onderscheid gemaakt tussen abstracte en concrete besluiten die de gemeente wil nemen. Voor ‘abstractere’ besluiten over ambities zijn milieukansen en -risico’s in beeld gebracht, zodat de raad hiermee rekening kan houden.
 
Voor woningen, groen en bedrijventerreinen is de visie concreet. Zo wil de gemeente 3.700 woningen mogelijk maken binnen de bestaande kernen, voor extra groen zorgen en 30 hectare bedrijventerreinen realiseren. Onduidelijk is echter of er in Westland voldoende ruimte is, en milieueffecten van deze concrete besluiten zijn nog niet voldoende uitgewerkt.
 
De Commissie adviseert daarom het rapport hierop aan te passen zodat de raad ook met deze informatie rekening kan houden bij te maken milieuafwegingen over de visie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Tilly Fast
drs. ing. Leo Oprel
dr. Michiel van Pelt

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Westland

Bevoegd gezag
Gemeente Westland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 08 okt 2020