3474. Omgevingsvisie Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg stelt een omgevingsvisie op om de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling te bepalen voor de korte en langere termijn. Hierin worden bijvoorbeeld keuzes voor woningbouwlocaties vastgelegd, waar zonnevelden moeten komen en hoe het gebied rond de Amercentrale in de toekomst kan worden gebruikt. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-12-2020 Ter inzage legging MER
18-02-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor de verschillende keuzes geeft het rapport twee of drie opties en het beschrijft van elk de effecten voor gezondheid, omgeving, leefbaarheid en duurzaamheid. Dit laat zien dat sommige keuzes negatieve effecten kunnen hebben, zoals woningbouw bij drukke wegen of industrie. Voor de omgeving zijn er ook kansen, bijvoorbeeld door te kiezen voor meer groen en recreatie. De Commissie vindt dat het rapport belangrijke informatie bevat, maar dat over de huidige toestand en over de verwachte effecten nog onderbouwing ontbreekt. Daardoor is niet voor alle onderwerpen duidelijk of de doelen op deze manier haalbaar zijn. De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
drs. Sjef Jansen
Margo Meeuwissen, MSc
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Geertruidenberg

Bevoegd gezag
Gemeente Geertruidenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 18 feb 2021