3479. Defensiepijpleiding tracé Ammerzoden-Vlijmen

Defensie wil tussen Ammerzoden en Vlijmen een nieuwe brandstofleiding aanleggen. De leiding die er nu ligt, heeft onvoldoende capaciteit, ligt ter hoogte van de Maas te ondiep en moet bij Vlijmen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat worden verlegd. Voor het deels nieuwe tracé moeten de gemeenten Maasdriel, ’s Hertogenbosch en Heusden bestemmingsplannen aanpassen en de provincie Gelderland moet een stukje van het provinciale inpassingsplan Bommelerwaard wijzigen. Ter onderbouwing van een besluit over die plannen is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Heusden heeft, mede namens de drie andere overheden, de Commissie gevraagd om dat rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-01-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft zorgvuldig welke milieugevolgen zullen optreden tijdens de aanleg en bij het gebruik van de leiding. Voorbeelden zijn de geluidhinder door vrachtwagens en graafmachines, de verstoring van de bodem en de tijdelijke en lokale daling van de grondwaterstand. Wat echter onvoldoende is toegelicht, zijn de criteria die bij de keuze van de route zijn gehanteerd, en hoe ze die hebben beïnvloed. Zo is onduidelijk welke rol milieuargumenten daarbij hebben gespeeld. Ook is niet helder wat de keuze van de aanlegmethode (graven of boren) en het al dan niet verwijderen van de bestaande leiding heeft bepaald. 
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de brandstofleiding. De gemeenten en de provincie hebben aangegeven dit advies over te nemen.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

Bevoegd gezag
Gemeente Heusden
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Maasdriel
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 12 jan 2021