3492. MIRT Verkenning A58 Tilburg - Breda

Voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op de A58 tussen Tilburg en Breda wil de minister van IenW verschillende oplossingen onderzoeken, zoals extra rijstroken, het beperken van autoverkeer en het beter benutten van de weg. Voordat ze besluit over de oplossing, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-10-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport breder te kijken dan alleen naar de doorstroming en verkeersveiligheid, omdat het project ook kan bijdragen aan de realisatie van andere opgaven in het gebied. Denk aan gezondheidsbevordering door de aanleg van aantrekkelijke fietsroutes, het verbinden van leefgebieden van beschermde natuur en aan de regionale energiestrategie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Hans Huizer

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 27 nov 2020