3507. Regionale Energiestrategie (RES) Fruitdelta Rivierenland

De regio Fruitdelta Rivierenland wil het huidige bod van 0,6 terawattuur aan hernieuwbare energie minimaal verdubbelen in de volgende versie van haar strategie, de RES 1.0. Gebieden die voor windturbines en zonneparken in aanmerking komen, worden in de RES opgenomen. Daarna leggen de regiogemeenten ze vast in hun omgevingsbeleid. De Commissie keek op verzoek van de regio naar de milieu-informatie in de concept-RES en heeft daarover advies uitgebracht.

Procedure en adviezen

Overig advies
02-09-2020 Adviesaanvraag
30-11-2020 Advies uitgebracht
Advies milieu-informatie
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies milieu-informatie
Er ligt een kwalitatief goed en uitgebreid landschappelijk vertrekpunt, zegt de Commissie. Zo wordt met een zorgvuldige landschappelijke inpassing en met wind- en zonneladders het waardevolle rivierenlandschap ontzien. Hiermee ligt er een goede basis voor de stap naar de RES 1.0 en voor de milieueffectrapporten die de regiogemeenten voor hun omgevingsbeleid gaan maken. De Commissie adviseert om bij de concretisering van de zoekgebieden onder meer de stapeling van alle effecten op natuur, leefomgeving en landschap in beeld te brengen. Hiervoor doet zij specifieke aanbevelingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland

Bevoegd gezag
Samenwerkende overheden RES-regio Rivierenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 30 nov 2020