3517. Omgevingsvisie Overijssel Herziening (OOH)

De provincie Overijssel wil een omgevingsvisie vaststellen voor de fysiek leefomgeving. In de visie, die voor de langere termijn wordt vastgesteld, legt de provincie de waarden vast die zij belangrijk vindt, de keuzes die zij maakt en de rollen van de provincie en van andere partijen. Voordat de provincie de omgevingsvisie vaststelt, worden de omgevingseffecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport. Daarin wil zij ook de sociale effecten van de omgevingsvisie onderzoeken.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-04-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-06-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden duidelijk te benoemen. Kijk bij die keuzes naar onderwerpen die elkaar kunnen versterken, zoals gezondheid, groen en de aanleg van fietspaden, zegt de Commissie. En kijk ook naar onderwerpen die strijdig met elkaar kunnen zijn, zoals gezondheid en veehouderij. Zo komen verschillende opties in beeld die helpen bij het maken van heldere keuzes en bij de realisatie van de doelen voor Overijssel.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. J.F.L.M.M. Dagevos
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. W. Korver
dhr. dr. F. Woudenberg
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 11 jun 2021