3517. Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel

De provincie Overijssel wil de omgevingsvisie herzien. Het beleid voor wonen, werken, recreëren en ondernemen wordt hierin vastgelegd en ook de ambities voor een gezonde en veilige leefomgeving. Voordat de provincie besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een eerste versie van het omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-04-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-06-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-09-2022 Advies uitgebracht
Tussentijds Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De huidige situatie in Overijssel is goed in beeld in het rapport en de achtergrondrapporten. Er zijn vier alternatieven onderzocht voor de manier waarop de provincie zich kan ontwikkelen en die zijn beoordeeld op de impact voor de leefomgeving. Overijssel kiest hierbinnen voor groei in stedelijk gebied en bescherming van bodem en water in het landelijk gebied.

De Commissie adviseert om voor de verdere uitwerking van het rapport in de zoomen op deelgebieden, zoals verschillende typen natuurgebieden. Zo is met de natuur in het oosten op de zandgronden, door onder andere de droogte, veel slechter gesteld dan met de nattere natuurgebieden in het westen van de provincie. Zo komen knelpunten duidelijker in beeld en kan de provincie gerichter naar oplossingen zoeken.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden duidelijk te benoemen. Kijk bij die keuzes naar onderwerpen die elkaar kunnen versterken, zoals gezondheid, groen en de aanleg van fietspaden, zegt de Commissie. En kijk ook naar onderwerpen die strijdig met elkaar kunnen zijn, zoals gezondheid en veehouderij. Zo komen verschillende opties in beeld die helpen bij het maken van heldere keuzes en bij de realisatie van de doelen voor Overijssel.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Dagevos
drs. Roeland van Kerkhoff
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Wim Korver
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 09 sep 2022