3519. Bestemmingsplan Port of Urk – binnendijks bedrijventerrein

De gemeente Urk wil een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Dit terrein moet ruimte bieden aan nieuwe bedrijven of bestaande bedrijven binnen de gemeente die op hun huidige locatie niet kunnen uitbreiden. Het beoogde type bedrijvigheid bestaat vooral uit de visserijsector en maritieme dienstverlening. Voordat de gemeente een besluit neemt over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
09-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. H. Otte
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Urk

Bevoegd gezag
Gemeente Urk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 16 nov 2020