3521. MIRT-planuitwerking A7/A8 Amsterdam-Hoorn

De minister wil de doorstroming op de A7/A8 tussen Amsterdam en Hoorn verbeteren. Daarvoor wil zij onder andere in de Coentunnel de reserverijstroken openstellen, het knooppunt Zaandam aanpassen en de A8, tussen de knooppunten Coenplein en Zaandam, verbreden naar vijf rijstroken aan beide kanten. Ze wil hierbij rekening houden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het gebied, zoals Unesco-werelderfgoed De Beemster, en die versterken waar mogelijk. Voor het besluit van de minister over het project worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-10-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-10-2020 Aankondiging start procedure
30-10-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-01-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In eerdere onderzoeken voor de Corridor Amsterdam-Hoorn zijn al kansrijke maatregelen onderzocht om de weg beter in het landschap te laten passen, zoals de plek voor bomenrijen, fietsverbindingen en zichtwallen. Onderzoek de effecten van deze maatregelen, dan komen de gevolgen voor het landschap in beeld, adviseert de Commissie. Kijk ook naar de effecten in totaal en niet alleen naar de afzonderlijke delen van de A7/A8. Dit kan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het landschap versterken en mogelijke verslechtering voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ir. Hans Huizer
ing. Peter Kroeze
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 05 jan 2021