3529. Buiteneiland Amsterdam (IJburg 2)

Buiteneiland wordt het laatste eiland van IJburg. De gemeente Amsterdam wil hier meer natuur realiseren en minder woningen bouwen dan oorspronkelijk was bedacht. Ook wil ze kijken of het eiland is aan te leggen met vrijkomende grond uit andere projecten in Amsterdam. Omdat de aanleg en de inrichting van Buiteneiland afwijken van eerdere plannen, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, onderzoekt zij de milieugevolgen in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-03-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Buiteneiland moet een duurzaam eiland worden. De gemeente heeft het over duurzaam landschap, duurzame verbondenheid en over een circulair en adaptief eiland. Maar wat is dit precies? Leg in het milieueffectrapport uit wat dit inhoudt en maak de ambities concreet, adviseert de Commissie.
Naast woningen, sportvelden en natuur zal er ruimte zijn voor voorzieningen en ondernemers. Om de milieugevolgen hiervan te kunnen bepalen, moet duidelijk zijn om welk type voorzieningen en ondernemerschap het gaat. Het milieueffectrapport moet ook duidelijk maken waar aantallen, voor bijvoorbeeld woningen, en oppervlaktes voor bijvoorbeeld sportvelden op gebaseerd zijn. 
Tot slot wijst de Commissie op aanleg van nieuwe natuur aan de oostkant van het eiland. Het rapport moet laten zien welke natuur nu in het gebied aanwezig is, wat hier voor terug komt en dat Natura 2000-gebieden in de directe omgeving niet worden aangetast.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Heleen van Londen
dr. Marcel van der Perk
ing. Ben Peters
Wouter Schik, BSc, MA
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C03 2018: aanleg binnenvaarweg schepen >=1350 ton of wijziging of uitbreiding opp. >=20% voor schepen >=1350 ton of verdieping >5milj. m3 grond of verlegging zomerbed met >=50 ha
C04 2018: aanleg haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven of laad/lospier >=1350 ton (niet voor veerboten) of wijziging uitbreiding opp. daarvan met >=100 ha
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 08 mrt 2021