3530. Programma Wonen en Werken provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil inspelen op de grote behoefte aan woningen en bedrijfsruimte. Samen met gemeenten gaat zij hierover afspraken maken in het Programma Wonen en Werken Utrecht. Het Programma wordt een uitwerking van de al vastgestelde provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Voordat over het Programma wordt besloten, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-12-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
01-04-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Maak in het milieueffectrapport goed onderscheid tussen locaties die al vastliggen en locaties waarover nog besloten moet worden, adviseert de Commissie. Het milieueffectrapport moet duidelijk maken welke keuzes nog gemaakt gaan worden in het Programma en hoe het milieubelang daarin meeweegt. De Commissie vindt dat de milieueffecten niet alleen op lokaal niveau maar juist ook op regionaal en provinciaal beoordeeld moeten worden. Dat kan op basis van criteria voor Utrechtse kwaliteiten, die ook gebruikt zijn voor de provinciale Omgevingsvisie. Ook is het advies van de Commissie om in het milieueffectrapport te laten zien hoe de effecten gemonitord gaan worden, zodat de provincie eventueel kan bijsturen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R. During
dhr. drs. W. Korver
dhr. dr. F. Woudenberg
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. mr. drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gedeputeerde Staten van Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 01 apr 2021