3531. Buitengebied Wouw

De gemeente Roosendaal actualiseert het bestemmingsplan buitengebied bij Wouw. Met het plan kunnen agrarische bedrijven uitbreiden of omschakelen naar andere agrarische bedrijfsvormen of recreatieve voorzieningen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-12-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-03-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het bestemmingsplan kan leiden tot extra stikstof op Natura 2000-gebieden. Om hoeveel stikstof het gaat is niet berekend. De benodigde informatie voor deze berekening, zoals het huidige aantal dieren op de veehouderijen, ontbreekt in het milieueffectrapport. Het rapport stelt dat ‘het opnemen van een voorwaarde in het bestemmingsplan voldoende negatieve effecten voorkomt’ en dat daarom een berekening niet nodig is. De eis dat uitbreiding alleen mag zonder extra ammoniakuitstoot biedt hiervoor onvoldoende zekerheid.
Op meer onderdelen zijn de effecten op natuur niet goed uitgewerkt. Tot hoeveel extra recreanten het plan kan leiden en tot welke extra verstoring in natuurgebieden dit leidt, is niet toegelicht. En waarom uitbreiding van een agrarisch bedrijf wel een negatief effect kan hebben op beschermde soorten, maar waarom dit niet erg is, blijft ook onduidelijk. Het rapport moet beter onderbouwen dat het plan uitvoerbaar is en dat effecten worden voorkomen met duidelijke maatregelen.
De Commissie adviseert de ontbrekende informatie aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Roosendaal

Bevoegd gezag
Gemeente Roosendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 01 mrt 2021