3537. Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport gaat een luchthavenbesluit aanvragen in verband met gewijzigde regelgeving. De luchthaven doorliep een participatietraject, waarbij geluidshinder een belangrijk thema was. Een uitkomst van dat traject is dat er minder hinder en een kleinere geluidscontour nodig is. Voordat de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit neemt wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-01-2023 Aankondiging start procedure
26-01-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-04-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Het voorstel van de luchthaven is om drie alternatieven te onderzoeken: één alternatief met ruimte voor groei voor de luchthaven, één alternatief met beperkte ruimte en één zonder groei. De Commissie vindt het milieuonderzoek voor deze alternatieven belangrijk en adviseert om ze alle drie in het milieueffectrapport te onderzoeken. Neem daarnaast ook alternatieven mee waarin verbetering van de leefomgeving centraal staat, zegt de Commissie. Onderzoek wat de positieve milieugevolgen zijn van gelijkblijvende passagiersaantallen en krimp van het aantal vliegbewegingen. Zo worden de milieueffecten van de keuzes duidelijk.
Andere mogelijkheden om hinder te beperken zijn aanpassing van de tijden dat er gevlogen mag worden, aanvullende handhavingspunten, vliegroutes die meer woongebieden vermijden en andere manieren om vertrek en landing te organiseren. Geef in het rapport duidelijk de milieueffecten weer van deze maatregelen.
Tot slot is het nodig om duidelijkheid te geven over de stikstofuitstoot. Beschrijf wat de gevolgen zijn voor stikstofgevoelige natuurgebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
prof. dr. ir. Jacco Hoekstra
ir. Ferry Koopmans
dr. Wouter Lefebvre
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam The Hague Airport

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D06.2 2018: wijziging in de ligging van start/landingsbaan, de verlenging, verbreding of verharding daarvan, of de intensivering of wijziging van het gebruik van de luchthaven dan wel de wijziging van de vliegroutes.De wijziging van het gebruik van de luchthaven of van het banenstelsel, dan wel de wijziging van de luchtverkeerwegen of de wijziging van de vliegroutes.

Bijgewerkt op: 24 apr 2023