3546. Uitbreiding opslag radioactief afval COVRA

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (verder Covra) wil op haar locatie in Vlissingen extra ruimte realiseren voor de opslag van laag- en middelradioactief afval. Hiervoor wil de Covra een nieuwe Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG-gebouw) bouwen en in bedrijf nemen. Daarnaast wil Covra transport en opslag optimaliseren en zich voorbereiden op nieuwe verwerkingsmethoden van radioactief afval. Voordat de ANVS hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-02-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-03-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-05-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
25-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-12-2022 Ter inzage legging MER
09-03-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de milieueffecten van de uitbreiding, waaronder straling, bij gewone bedrijfsvoering erg gering zijn en vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. Wel vragen milieueffecten door calamiteiten en rampen, zoals overstromingen en aardbevingen, volgens de Commissie om meer aandacht. Zo is een betere onderbouwing nodig dat het ontwerp van het MOG-gebouw voldoende rekening houdt met overstromingen en aardbevingen. De Commissie adviseert de ANVS daarom te wachten met een besluit over de Kernenergie-wetvergunning en eerst het rapport te laten aanpassen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport te motiveren waarom er extra verwerking en opslag voor radioactief afval nodig is. Om hoeveel en welke soorten radioactief afval gaat het precies en waarin wijkt dit af van de afval die COVRA nu verzamelt, verwerkt en opslaat? Het milieueffectrapport moet ook duidelijk maken wat de milieurisico’s zijn, zegt de Commissie, zowel bij gewone bedrijfsvoering als bij storingen en calamiteiten, zoals overstromingen en aardbevingen. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot van radioactieve stoffen naar lucht, water en bodem, en om de effecten van straling voor de omgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman
dr. Ronald Smetsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
COVRA N.V.

Bevoegd gezag
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C23.0 2018: oprichting van installatie voor behandeling van splijtstoffen of hoog radioactief, definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen, of uitsluitend opslag >10 jr van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein

Bijgewerkt op: 09 mrt 2023