3552. Omgevingsvisie Haarlem

Het omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie van de gemeente Haarlem laat de positieve effecten en de knelpunten voor de omgeving zien. Niet altijd is nog duidelijk waar in de gemeente de effecten en kansen optreden en hoe groot deze zijn. Daar is meer aandacht voor nodig, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het omgevingseffectrapport. De gemeente Haarlem had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-06-2021 Ter inzage legging MER
29-09-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente Haarlem stelt voor de ruimtelijke ontwikkeling een omgevingsvisie op voor lange termijn. In de visie worden doelen gesteld en keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld woningbouw, openbaar vervoer en verkeer, duurzame energie en klimaatadaptatie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten van de keuzes op de omgeving onderzocht in een omgevingseffectrapport.
Om de doelen te halen, voor bijvoorbeeld duurzame energieopwekking, klimaatbestendigheid en verkeersveiligheid, is veel inspanning nodig. De omgevingsvisie heeft positieve effecten, maar toont ook knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, verkeersveiligheid en klimaatbestendigheid. Het omgevingseffectrapport laat mogelijke aanvullende maatregelen voor deze knelpunten zien.
Op hoofdlijnen zijn de knelpunten en effecten duidelijk, maar het rapport is op onderdelen nog onvoldoende gebiedsspecifiek. Dat betekent dat niet altijd duidelijk is waar in de gemeente de knelpunten en kansen zich voordoen en hoe groot deze zijn. De Commissie adviseert daarom het omgevingseffectrapport eerst aan te vullen met informatie hierover en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
ing. Ben Peters
ir. Suzanne van der Velde
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlem

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 29 sep 2021