3556. Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het doel van de Europese Nitraatrichtlijn is bescherming en verbetering van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit moet voldoende zijn voor bijvoorbeeld drink- en zwemwater en het waterecosysteem. Om dit voor elkaar te krijgen stelt het Rijk elke vier jaar een actieprogramma vast. Voordat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besluiten over het zevende Actieprogramma, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-11-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbeterde tot begin deze eeuw, maar stagneert nu en is door de grote droogte van afgelopen jaren zelfs verslechterd. Grote droogte zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. Uit het milieueffectrapport blijkt dat met de voorgestelde aanpak in het concept-Actieprogramma de milieudoelen niet worden gehaald. De Commissie adviseert om eerst maatregelen te onderzoeken waarmee de doelen wel worden gehaald en dan pas een besluit te nemen over het Actieprogramma.

Het Actieprogramma staat niet op zichzelf. Het heeft raakvlakken met klimaatverandering, de stikstofaanpak, al geplande natuurmaatregelen en onderdeel van breder mest beleid. De Commissie pleit ervoor om het Actieprogramma in samenhang met deze onderwerpen verder te ontwikkelen en te onderzoeken. Dit sluit ook aan bij de integrale aanpak volgens de Omgevingswet. Zo wordt duidelijk hoe de onderwerpen elkaar kunnen versterken en bij kunnen dragen aan toekomstbestendige landbouw.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
prof. dr. ing. Jan Willem Erisman
drs. Allard van Leerdam
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 13 jan 2022