3559. Gaswinning VDW - provincies Drenthe en Friesland

Het bedrijf Vermilion wil in de omgeving van Vledderveen en Wilhelminaoord aardgas opsporen en winnen. Ze onderzoekt hiervoor de meest geschikte locatie. Voordat de staatssecretaris Mijnbouw hierover een besluit neemt zijn de milieugevolgen van negen mogelijke locaties en een aantal varianten onderzocht in een aangevuld milieueffectrapport. Na onderzoek valt een deel van de locaties af vanwege grote negatieve effecten op de natuur. Andere locaties zijn niet realistisch omdat ze het Werelderfgoed ‘Koloniën van Weldadigheid’ aantasten. Daardoor zijn slechts twee mogelijke locaties overgebleven voor de aardgaswinning. Per locatie zijn nog varianten met net een andere ligging in het terrein mogelijk

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-03-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-08-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing MER fase 1
04-05-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-05-2022 Ter inzage legging van de informatie
12-07-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER fase 1
13-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-2023 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing tweede aanvulling op het MER fase 1
02-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-09-2023 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies en de tweede aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tweede tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het aangevulde rapport voldoende informatie bevat om op twee mogelijke locaties uit te komen. De locatie nabij de weg Vledderveld heeft zeer waarschijnlijk te grote negatieve effecten op Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold & Leggerveld door te veel neerslag van stikstof. De initiatiefnemer stelt voor om dit op te lossen door vergunningsruimte van andere bedrijven over te nemen. Blijf bij het nemen van het besluit goed de wetgeving volgen, beveelt de Commissie in haar advies aan. Voor de uitvoering van het project is nog een milieueffectrapport nodig, waarin de milieueffecten voor de gekozen locatie in detail worden onderzocht.

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport laat onder andere zien dat een aantal locaties het Werelderfgoed ‘Koloniën van Weldadigheid’ aantasten. Om een voorkeurslocatie te kunnen kiezen is meer onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning op Werelderfgoed en omringende natuur nodig. Maak visualisaties van de gaswinningsinstallatie op relevante locaties om zo de effecten op Werelderfgoed goed te kunnen beoordelen, zegt de Commissie. Maak ook de maatregelen om stikstofdepositie te verminderen of te compenseren concreter. Nu kan nog niet beoordeeld worden wat het effect is van deze maatregelen. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen met deze informatie en pas dan een besluit over de voorkeurslocatie te nemen. De minister zal dit advies overnemen.

Voorlopig tussentijds toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat een aantal locaties afvallen, omdat ze Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid aantasten. Om een voorkeurslocatie te kunnen kiezen is meer onderzoek naar de effecten van gaswinning op de natuur nodig, zegt de Commissie. Doe meer onderzoek naar de gevolgen voor de beschermde natuur op de verschillende locaties en hoe die gevolgen zijn te voorkomen. Ook de effecten van stikstof op Natura 2000-gebieden moeten volgens de Commissie preciezer worden onderzocht. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dit advies over te nemen en zal het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voorleggen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor het plan is al een zogenoemde ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ opgesteld, waardoor vroege participatie met de omgeving mogelijk is. Nadeel is wel dat de projectbeschrijving en de voorgestelde onderzoeksaanpak nu nog algemeen is. Laat daarom in het milieueffectrapport duidelijk zien hoe uit de negen mogelijke winlocaties de voorkeurslocatie wordt gekozen, adviseert de Commissie. De gaswinlocatie komt vlakbij het Unesco werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid. Daarom is het belangrijk, zegt de Commissie, dat in het milieueffectrapport de randvoorwaarden voor de gaswinning goed worden beschreven en de effecten van de alternatieve winlocaties op de Koloniën van Weldadigheid. Ook is het advies om de maximaal mogelijke bodemdaling en aardbevingen door de gaswinning goed te beschrijven. Neem daarbij de effecten van de huidige gaswinning in de omgeving en de effecten van andere activiteiten, zoals agrarisch grondwaterbeheer, mee.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Sander Kabel
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vermilion Energy Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicaliën in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit
D17.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, ertsen en bitumineuze schisten alsmede de oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardolie, of aardgas

Bijgewerkt op: 27 sep 2023