3561. Project Everest, Tata Steel IJmuiden

Tata Steel wil een installatie bouwen voor het afvangen van CO2 en de productie van waterstof uit procesgassen van de hoogovens en de staalfabriek. De afgevangen CO2, minimaal 5 miljoen ton per jaar, wordt via een pijpleiding in een leeg gasveld onder de Noordzee opgeslagen. Het transport en de opslag van de CO2 (‘project Athos’) maken geen onderdeel uit van dit plan. Voordat de provincie Noord-Holland besluit over de nieuwe installatie, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-03-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-04-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-06-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Door de CO2-afvanginstallatie gaan procesgassen niet meer naar nabijgelegen energiecentrales. Ook kan lekverlies optreden, bijvoorbeeld door het transport van CO2 naar de opslaglocatie onder de Noordzee. Om een volledig beeld van de totale broeikasgasreductie te hebben is het belangrijk om in het milieueffectrapport al deze effecten mee te nemen. Onderzoek in het rapport ook of er mogelijkheden zijn voor staalproductie met minder uitstoot van broeikasgassen, zegt de Commissie. Zij vindt het belangrijk dat duidelijk is in hoeverre de CO2-afvanginstallatie gevolgen heeft voor toekomstige, andere manieren van CO2-vrije/arme staalproductie. Het rapport moet een compleet beeld geven van de gevolgen voor de directe leefomgeving en het milieu, zoals luchtkwaliteit en geluidhinder. De Commissie adviseert ook aan te geven wat de gevolgen zijn van alle veranderingen voor de gezondheid van omwonenden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tata Steel IJmuiden B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C08.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor afvangen van CO2-stromen >=1,5 megaton pj uit installaties van C-lijst tbv opslag volgens Richtlijn 2009/31/EG
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 09 jun 2021