3561. Project Everest, Tata Steel IJmuiden

Tata Steel IJmuiden B.V. wil een CO2-afvanginstallatie realiseren voor het verwijderen van CO2 uit procesgassen. Dit gas wordt gebruikt om waterstof te produceren voor nuttige toepassingen elders. Voordat de provincie Noord-Holland besluit over het project worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-03-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
03-04-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. ir. D.W.F. Brilman
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tata Steel IJmuiden B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C08.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor afvangen van CO2-stromen >=1,5 megaton pj uit installaties van C-lijst tbv opslag volgens Richtlijn 2009/31/EG
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 22 apr 2021