3563. Bestemmingsplan landelijk gebied Lopik

De gemeente Lopik actualiseert het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het plan biedt agrarische bedrijven ruimte voor uitbreiding en ontwikkeling. Het sluit aan bij de wens van deze bedrijven en de bewoners van Lopik. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-06-2021 Ter inzage legging MER
07-09-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport richt zich vooral op de effecten van de agrarische ontwikkeling, zoals geur- en geluidhinder. Landbouwtransitie en klimaatadaptatie, de actuele thema’s van dit moment, ontbreken. De gemeente wil deze thema’s een plek gaan geven in de omgevingsvisie. Maar omdat in bijvoorbeeld de omgevingsvisie van de provincie Utrecht hierover al wel beleid is vastgelegd, horen deze onderwerpen thuis in dit milieueffectrapport.
 
Het buitengebied van Lopik bestaat vooral uit lintbebouwing met afwisselend agrarische bedrijven en woningen. Het milieueffectrapport moet daarom goed laten zien wat de invloed van veehouderijen op de gezondheid kan zijn. Dat is nu niet het geval: de gebruikte informatie is verouderd en laat mogelijke knelpunten niet zien.
 
Besteed ook aandacht aan het open veenweidegebied, zegt de Commissie. Dit gebied heeft landschappelijke en cultuurhistorische waarden en is belangrijk voor weidevogels. De kwaliteit van het gebied hangt onder andere af van het bodembeheer en de waterhuishouding.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan. De gemeente Lopik gaat het MER aanvullen voordat ze een besluit neemt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
dr. ir. Rob van Strien

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lopik

Bevoegd gezag
Gemeente Lopik

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 07 sep 2021