3564. Afvalverwerkingsbedrijf VLK Recycling te Noordwijk

Het bedrijf VLK Recycling sorteert en bewerkt afval en slaat dit tijdelijk op. Het is gelegen op een industrieterrein in de gemeente Noordwijk op de grens met Katwijk. Het bedrijf wil drie bij elkaar gelegen bedrijfslocaties samenvoegen en een grotere sorteerinstallatie gebruiken. Voordat Gedeputeerde Staten over de vergunningaanvraag besluit zijn de gevolgen hiervan op de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-04-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-07-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
03-11-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-05-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat een aantal uitgebreide onderzoeken naar de milieueffecten. Alleen is het rapport lastig te volgen en is er sprake van een onjuiste referentiesituatie, waarmee de plannen worden vergeleken. Ook is er onduidelijkheid over de omvang van de activiteiten. In het rapport ontbreekt een alternatief dat leidt tot minder impact op de omgeving, terwijl de Commissie dit wel nodig acht. Beschrijf ook wat de mogelijke veranderingen van geluid- en stankhinder en de luchtkwaliteit betekenen voor de gezondheid van omwonenden, zegt de Commissie. Ten slotte is het advies van de Commissie om te berekenen hoeveel stikstof er in totaal op de natuur terecht kan komen. Kijk daarbij niet alleen naar de uitbreiding, maar bereken dit ook voor de bestaande situatie.

Advies reikwijdte en detailniveau
In dat rapport moet een duidelijke omschrijving staan van de huidige en voorgenomen activiteiten van VLK Recycling, zegt de Commissie. Het bedrijf voert nu activiteiten uit op drie locaties. De samenhang tussen deze locaties moet goed beschreven worden. De Commissie adviseert ook om minimaal twee varianten uit te werken, waardoor duidelijk wordt wat de minimale en maximale impact op de omgeving zal zijn van het bedrijf.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Tilly Fast
Beno Koolstra, MSc

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Leeuwen Recycling Katwijk (VLK)

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst West Holland
Provincie Zuid Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)
D18.8 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken, indien opslagcapaciteit >=10.000 ton of >=10.000 autowrakken

Bijgewerkt op: 09 mei 2023