3569. Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft haar ambities op het gebied van landbouw en voedsel voor de komende 10 jaar uitgewerkt in een beleidskader. Dit kader, een uitwerking van de Brabantse Omgevingsvisie, moet zorgen voor meer evenwicht tussen economische, ecologische en maatschappelijke waarden. Voordat de provincie een besluit neemt over het beleidskader, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-04-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
02-07-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-10-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-12-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
20-12-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn twee opties onderzocht om te komen tot een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Deze opties laten zien dat bestaande problemen, zoals voor bodem- en luchtkwaliteit, natuur, en gezondheid blijven bestaan en groot blijven. Dat betekent dat ambities niet gehaald worden maar bovendien dat de wettelijke normen niet bereikt worden. De Commissie adviseert om te onderzoeken hoe de provincie de ambities en normen wel kan halen. Dat levert kennis en inzicht op voor een goede en realistische strategie. Onderzoek opties die sterk van elkaar verschillen, zegt de Commissie. Het ligt voor de hand om uitersten op te zoeken in de manier waarop de provincie kan sturen. Kies bijvoorbeeld voor een optie waarbij voedsel en gezondheid centraler staan. Of geef innovatie meer aandacht. Brabant beschikt over veel hightechbedrijven in de landbouw- en voedselsector. Dit biedt meer kansen voor innovatie en landbouwtransitie dan nu is onderzocht.

Advies reikwijdte en detailniveau
Geef een duidelijke toelichting op de doelen van het Beleidskader, adviseert de Commissie. Laat zien wat er in het huidige provinciale landbouwbeleid goed en minder goed gaat, en welke mogelijkheden de provincie heeft om te sturen.
Het Beleidskader wordt, op het thema landbouw en voedsel, een uitwerking van de bredere omgevingsvisie van de provincie. De Commissie adviseert daarom bij de uitwerking te kijken naar de integraliteit met andere sectorale programma’s, zoals het Programma water en bodem. Dan wordt duidelijk waar keuzes kunnen gaan botsen of elkaar juist kunnen versterken.
Ten slotte is het advies om een ‘beoordelingskader’ te maken, waarmee de milieugevolgen van de keuzes voor economie, ecologie en maatschappij inzichtelijk worden gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. R. During
mw. ir. M.H. Fast
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 07 jan 2022