3580. Omgevingsvisie Venray

De gemeente stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van Venray op de korte en de langere termijn. Zo bepaalt de visie hoeveel ruimte er mag zijn voor agrarische bedrijven en duurzame energieproductie in agrarische gebieden. Andere onderwerpen zijn de aanpak van verdroging in natuurgebieden en logistieke hallen. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-08-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft duidelijk de keuzes die gemaakt kunnen worden en de effecten op bijvoorbeeld leefbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit, geur, natuur en landschap. Sommige doelen en maatregelen zijn nog niet uitgewerkt. Daarom is nu nog niet duidelijk of alle doelen van de omgevingsvisie volledig haalbaar zijn. De spanning tussen landbouw, duurzame energieproductie en natuur in het landelijk gebied wordt bijvoorbeeld pas duidelijk als de visie is uitgewerkt in programma’s en andere besluiten.

Het rapport mist nog onderbouwing van de methodes die zijn gebruikt voor de beoordeling van de effecten, zegt de Commissie. Belangrijke effecten kunnen zo over het hoofd worden gezien. De onderbouwing hiervan is vooral belangrijk voor de uitwerking van de omgevingsvisie en de monitoring. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gwenn van der Schee
ir. Marlies Verspui
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venray

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 19 aug 2021