3598. Bergvennen en Brecklenkampse Veld, provincie Overijssel

Voor de 'Ontwikkelopgave Natura 2000' werkt de provincie Overijssel aan het herstel en in standhouden van een groot aantal Natura2000-gebieden. Een van deze gebieden is Bergvennen en Brecklenkampseveld. Hiervoor worden zowel in het natuurgebied zelf als eromheen maatregelen genomen: schrapen van vegetatie, opschonen van vennen, herstel van het watersysteem tussen de vennen en bijvoorbeeld het dempen van sloten. Voordat de provincie Overijssel besluit over de wijziging van het Provinciaal Inpassingsplan en over de ontgrondingsvergunning, worden de milieueffecten beschreven in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
05-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-02-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport maakt duidelijk dat het project stappen in de goede richting zet, maar dat het halen van de doelen nog onzeker is. Daarom is monitoring van groot belang, aldus de Commissie.
Het behoud van de natuur op lange termijn is, onder andere door klimaatverandering en de grote hoeveelheden stikstof in het natuurgebied, een uitdaging. In de toekomst zijn daarom waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig die de depositie van stikstof in het gebied verminderen. De Commissie beveelt aan om daar bij volgende plannen en besluiten rekening mee te houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. ir. Nina Smits

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dinkelland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 09 feb 2022