36. SANAE IV facility at Vesleskarvet, Antarctica

Zuid-Afrika heeft het plan een onderzoekstation SANAE-IV op te richten op Vesleskarvet, Queen Maud Land, Antarctica.   In oktober 1991 is in het kader van de Antarctic Treaty Consultative Meeting een protocol opgesteld ter beschgerming van het Antarctisch milieu, dat Nederland mede heeft ondertekend. Vooruitlopend op de ratificatie van dit protocol is de Staat der Nederlanden in de gelegenheid gesteld om commentaar te geven op de draft comprehensive environmental evaluation = CEE die door Zuid-Afrika is opgesteld ten behoeve van besluitvorming over het station SANAE-IV. De ondertekenaars van het verdrag inzake Antarctica hebben afgesproken te handelen als ware het Protocol geratificeerd. De Minister van VROM heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over dit rapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
22-12-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Minister van VROM heeft de Commissie gevraagd hierover te adviseren. Geheel in overeenstemming met het Protocol spreekt uit de draft comprehensive environmental evaluation (CEE) een grote betrokkenheid bij het duurzaam in stand houden van het Antarctisch milieu. Dit komt tot uitdrukking in de zorgvuldigheid bij het bouwen van het station en het inzamelen en terugvoeren van het vaste afval naar Zuid-Afrika. 

De Commissie stelde in haar toetsingsadvies dat in de draft CEE informatie ontbrak over twee sleutelonderwerpen: de milieuargumenten voor de gekozen locatie (nunatak) en voor de gekozen capaciteit. Zij stelde dat met de locatiekeuze een aantal tevens voor het milieu belangrijke zaken waren vastgelegd, zoals het transportsysteem, de verwerking van afvalwater en de atmosferische deposities door verbranding.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Hacquebord
dr. Ad Huiskes
drs. Raymond Schorno

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Department of Environmental Affairs, Zuid-Afrika

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Antarctica


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018